نماز وقتلری
ازمیر گیرەسون قهرمان مرعش آطنه بارطين شانلی اورفا غازى عينتاب آنقره قونيه استانبول
٣٢   ٠ ٤١   ٠ ٢٨   ٠ ٢٦   ٠ ٤٤   ٠ ٢٧   ٠ ٢٦   ٠ ٣٨   ٠ ٣٠   ٠ ٤١   ٠ امساك
٥٨   ١ ١٠   ٢ ٥٤   ١ ٥٠   ١ ١٥   ٢ ٥١   ١ ٥٠   ١ ٠٦   ٢ ٥٥   ١ ١١   ٢ گونش
٠٤   ٧ ١٠   ٧ ٠٢   ٧ ٠٠   ٧ ١٢   ٧ ٠٠   ٧ ٠٠   ٧ ٠٨   ٧ ٠٢   ٧ ١٠   ٧ اوگلە
٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٧   ٩ ٣٨   ٩ ٣٨   ٩ ٣٧   ٩ ایكندی
٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ ٠٠ ١٢ آقشام
٢١   ١ ٢٥   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٦   ١ ٢٠   ١ ١٩   ١ ٢٣   ١ ٢٠   ١ ٢٥   ١ یاتسی
١٤٤٢ استقلال تقویمی
ترك استانبول
پنچشنبە
ربیع الآخر
حادثە
حدیث